Obchodní podmínky

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM APLIKACE

Aplikace zpřístupněné prostřednictvím App Store jsou vám licencovány, nikoli prodávány. Vaše licence ke každé aplikaci podléhá předchozímu přijetí této licenční smlouvy s koncovým uživatelem licencovaných aplikací („Standardní EULA“) nebo vlastní licenční smlouvy s koncovým uživatelem mezi vámi a Poskytovatelem aplikace („Vlastní EULA“), pokud taková je pokud. Vaši licenci na jakoukoli aplikaci Apple v rámci této standardní EULA nebo vlastní EULA uděluje společnost Apple a vaši licenci na jakoukoli aplikaci třetí strany podle této standardní EULA nebo vlastní EULA uděluje poskytovatel aplikace dané aplikace třetí strany. Jakákoli aplikace, která podléhá této standardní EULA, je zde označována jako „licencovaná aplikace“. Poskytovatel aplikace nebo společnost Apple (dále jen „poskytovatel licence“) si vyhrazuje všechna práva k licencované aplikaci, která vám nejsou výslovně udělena v rámci této standardní smlouvy EULA.

A. Rozsah licence: Poskytovatel licence vám uděluje nepřenosnou licenci k používání licencované aplikace na jakýchkoli produktech značky Apple, které vlastníte nebo ovládáte, a v souladu s pravidly používání. Podmínky této standardní EULA se budou řídit veškerým obsahem, materiály nebo službami dostupnými nebo zakoupenými v rámci licencované aplikace a také upgrady poskytované poskytovatelem licence, které nahrazují nebo doplňují původní licencovanou aplikaci, pokud takový upgrade není doprovázen vlastní licenční smlouvou EULA. S výjimkou případů uvedených v pravidlech používání nesmíte distribuovat nebo zpřístupňovat licencovanou aplikaci v síti, kde by ji mohlo používat více zařízení současně. Licencovanou aplikaci nesmíte převádět, redistribuovat ani sublicencovat, a pokud prodáte své zařízení Apple třetí straně, musíte před tím odstranit licencovanou aplikaci ze zařízení Apple. Nesmíte kopírovat (s výjimkou případů povolených touto licencí a pravidly používání), zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvodit zdrojový kód, upravovat nebo vytvářet odvozená díla z licencované aplikace, jakýchkoli aktualizací nebo jakékoli jejich části ( s výjimkou a pouze v rozsahu, v němž je jakékoli výše uvedené omezení zakázáno platnými zákony, nebo v rozsahu povoleném licenčními podmínkami upravujícími používání jakýchkoli komponent s otevřeným zdrojovým kódem zahrnutých do licencované aplikace).

b. Souhlas s používáním dat: Souhlasíte s tím, že poskytovatel licence může shromažďovat a používat technická data a související informace – mimo jiné včetně technických informací o vašem zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízeních – které jsou pravidelně shromažďovány za účelem usnadnění poskytování aktualizací softwaru. , podpora produktu a další služby pro vás (pokud existují) související s licencovanou aplikací. Poskytovatel licence může tyto informace použít, pokud budou ve formě, která vás osobně neidentifikuje, ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb nebo technologií vám.

C. Ukončení. Tato standardní EULA je platná, dokud ji neukončíte vy nebo poskytovatel licence. Vaše práva podle této standardní smlouvy EULA budou automaticky ukončena, pokud nedodržíte kteroukoli z jejích podmínek.

d. Externí služby. Licencovaná aplikace může umožnit přístup ke službám a webovým stránkám poskytovatele licence a/nebo třetích stran (souhrnně a jednotlivě „externí služby“). Souhlasíte s používáním Externích služeb na vlastní riziko. Poskytovatel licence není odpovědný za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti jakýchkoliv externích služeb třetích stran a nenese odpovědnost za žádné takové externí služby třetích stran. Data zobrazená jakoukoli licencovanou aplikací nebo externí službou, včetně, ale nejen, finančních, lékařských a lokalizačních informací, slouží pouze pro obecné informační účely a poskytovatel licence ani jeho zástupci je nezaručují. Externí služby nebudete používat žádným způsobem, který je v rozporu s podmínkami této standardní smlouvy EULA nebo který porušuje práva duševního vlastnictví poskytovatele licence nebo jakékoli třetí strany. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Externí služby k obtěžování, zneužívání, pronásledování, vyhrožování nebo hanobení jakékoli osoby nebo subjektu a že Poskytovatel licence není odpovědný za žádné takové použití. Externí služby nemusí být dostupné ve všech jazycích nebo ve vaší domovské zemi a nemusí být vhodné nebo dostupné pro použití v konkrétním místě. V rozsahu, v jakém se rozhodnete používat takové Externí služby, nesete výhradní odpovědnost za dodržování všech platných zákonů. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit, odstranit, zakázat nebo uložit omezení nebo omezení přístupu k jakýmkoliv externím službám bez upozornění nebo odpovědnosti vůči vám.

E. ŽÁDNÁ ZÁRUKA: VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÉ APLIKACE JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU LICENCOVANÁ APLIKACE A JAKÉKOLI SLUŽBY PROVEDENÉ NEBO POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKACÍ POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUK LDISCLAIRANCE VŠECH ZDE A PODMÍNKY S OHLEDEM NA LICENCOVANOU APLIKACI A JAKÉKOLI SLUŽBY, AŤ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, AKTUALIZACE, SPOJENÉ S PODMÍNKY SPOJENÉ S PARTNERSTVÍM , TIŠEHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATELEM LICENCE NEBO JEJÍM AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM NEVYTVOŘUJÍ ZÁRUKU. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LICENCOVANÁ APLIKACE NEBO SLUŽBY PROKÁŽE VADNÝMI, PŘEBÍRÁTE VŠECHNY NÁKLADY NA VEŠKEROU POTŘEBNOU SERVIS, OPRAVU NEBO OPRAVU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

F. Omezení odpovědnosti. V ROZSAHU, KTERÝ NEZAKÁZÁ ZÁKON, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POSKYTOVATEL LICENCE NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKOD, ŠKOD, ZPŮSOBENÍ PRODUKTU INTERRU JAKÉKOLI JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VZNIKLÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT LICENCOVANOU APLIKACI, JAK JSOU ZPŮSOBENY, BEZ OHLEDU NA TEorii ODPOVĚDNOSTI (SMLOUVU, PORUŠENÍ) NEBO DALŠÍ INFORMACE MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V žádném případě celková odpovědnost poskytovatele licence vůči vám za všechny škody (jiné než ty, které mohou vyžadovat platné zákony v případech zahrnujících zranění osob) nepřesáhne částku padesáti dolarů (50.00 USD). Výše uvedená omezení platí i v případě, že výše uvedená náprava nesplní svůj podstatný účel.

G. Licencovanou aplikaci nesmíte používat ani jinak exportovat nebo reexportovat, pokud to není povoleno zákony Spojených států amerických a zákony jurisdikce, ve které byla licencovaná aplikace získána. Zejména, ale bez omezení, licencovaná aplikace nesmí být exportována nebo reexportována (a) do žádných zemí, na které je uvaleno embargo v USA, nebo (b) komukoli na seznamu speciálně určených státních příslušníků Ministerstva financí USA nebo osobám odepřeným na Ministerstvu obchodu USA. Seznam nebo Seznam entit. Používáním licencované aplikace prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani na žádném takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že tyto produkty nebudete používat k žádným účelům, které zakazují zákony Spojených států, včetně, bez omezení, vývoje, návrhu, výroby nebo výroby jaderných, raketových nebo chemických či biologických zbraní.

h. Licencovaná aplikace a související dokumentace jsou „komerční položky“, jak je tento termín definován v 48 C.F.R. §2.101, skládající se z „komerčního počítačového softwaru“ a „dokumentace komerčního počítačového softwaru“, jak jsou tyto výrazy používány v 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202, podle potřeby. V souladu s 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4, podle potřeby, komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru jsou licencovány koncovým uživatelům vlády USA (a) pouze jako komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům v souladu se zde uvedenými podmínkami. Nezveřejněná práva vyhrazena podle autorských zákonů Spojených států amerických.

i. S výjimkou rozsahu výslovně stanoveného v následujícím odstavci se tato Smlouva a vztah mezi vámi a společností Apple řídí zákony státu Kalifornie, s výjimkou ustanovení o konfliktech právních předpisů. Vy a Apple souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní a výlučné jurisdikci soudů v hrabství Santa Clara v Kalifornii při řešení jakéhokoli sporu nebo nároku vyplývajícího z této smlouvy. Pokud (a) nejste občanem USA; (b) nemáte bydliště v USA; (c) nepřistupujete ke Službě z USA; a (d) jste občanem jedné z níže uvedených zemí, tímto souhlasíte s tím, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z této smlouvy se bude řídit platným právem uvedeným níže, bez ohledu na jakákoli ustanovení o kolizi právních předpisů, a se tímto neodvolatelně podřizuje nevýhradní jurisdikci soudů umístěných ve státě, provincii nebo zemi uvedené níže, jejichž právo se řídí:

Pokud jste občanem jakékoli země Evropské unie nebo Švýcarska, Norska nebo Islandu, rozhodným právem a fórem budou zákony a soudy v místě vašeho obvyklého bydliště.

Z použití této smlouvy je konkrétně vyloučeno právo známé jako Úmluva Organizace spojených národů o mezinárodním prodeji zboží.

 

Podmínky
podmínky

Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení ke svému účtu